1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės ( toliau "Taisyklės), jas patvirtinus pirkėjui (perkant prekes
pažymėjus varnele jog sutinkate su elektroninės parduotuvės taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis
dokumentas, kuriame numatomas Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už
jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės bei kitos su prekių pirkimu -
pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Apsipirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai bei juridiniai asmenys; nepilnamečiai
nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos
atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

1.3.Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Pirkėjo teises arba panaikinti registraciją, jeigu Pirkėjas nesilaiko
Taisyklėse nustatytų sąlygų.

1.4. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Pirkėjui jo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse
numatytų sąlygų nesilaikymo.

1.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais
parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio
ypatybių.

1.6. Pardavėjas turi teisę daryti Taisyklių pakeitimus. Pirkėjui taikomos pirkimo momentu galiojančios
Taisyklės.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis, šiose Taisyklėse
nurodytais atvejais ir tikslais.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos
jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitai su
Pirkėjo užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to
reikalauja kompetentinga Valstybinės institucijos LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu
Pirkėjo sutikimu.

2.4. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

2.5. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti
jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygas visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui. Pirkėjas
sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris
atsižvelgdamas į Pirkėjo pranešimą užblokuoja Pirkėjo prisijungimą.

2.6. Elektroninės parduotuvės likvidavimo atveju visi surinkti vartotojų duomenys yra negrįžtamai
sunaikinami.

3. PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

3.1. Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas
elektroninėje parduotuvėje išsirinkęs prekes bei suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką
"Apmokėti", ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3.2. Kiekvienas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra saugoma elektroninėje parduotuvės duomenų
bazėje.

4. PIRKĖJO TEISĖS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje šių taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties, sudaryto elektroninėje parduotuvėje,
pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos
užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.

4.3.Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001m.rugpjūčio
17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos
naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo
sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5. PIRKĖJO PAREIGOS

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo ir jas priimti.

5.2. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu
registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę
anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis elektroninėje
parduotuvėje.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos
atnaujinti.

5.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda
prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje "Kontaktai" nurodytomis
susisiekimo priemonėmis.

5.5. Jeigu Pirkėjas pristatant prekes be svarbių priežasčių atsisako jas priimti, Pirkėjas privalo padengti
prekių pristatymo/grąžinimo išlaidas.

5.6. Mokėdamas už prekes, Pirkėjas privalo nurodyti užsakymo numerį, kurį gavo užsakymo metu, pagal
kurį elektroninės parduotuvės administracija nustato Pirkėjo mokėjimo pavedimą. Jei numeris
nenurodomas, mes laukiame Pirkėjo raštiško patvirtinimo apie apmokėjimą ir bankinio pavedimo kopijos.

5.7. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, įsipareigoja paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio
ir moralės normų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir interesų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės
aktų.

5.8. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo -pardavimo taisyklėmis ir
privalo jų laikytis.

6. PARDAVĖJO TEISĖS

6.1. Jei pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo
įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę
naudotis elektronines parduotuvės arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2.Pardavėjas turi teisę, bet kuriuo metu ir neįspėjus Pirkėjo laikinai sustabdyti arba neterminuotai
nutraukti elektroninės parduotuvės veikimą.

6.3. Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles bei elektroninės parduotuvės
veikimo sąlygas.

6.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teise.

6.5. Pardavėjas turi teisę iį anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už
prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.6. Pardavėjui, iškilus neaiškumams dėl užsakymo pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme
nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju
dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta
susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

6.7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų
prekių atsargos, tai pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės
sudaryti sutarties.

7. PARDAVĖJO PAREIGOS

7.1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse
nurodytomis sąlygomis.

7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja
pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką
ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 4
(keturias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. PREKIŲ PRISTATYMAS

8.1. drabuziaivaikams.com įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 2 – 7 darbo dienas nuo
patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai
drabuziaivaikams.com sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių
trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų
aplinkybių. Tokiu atveju, drabuziaivaikams.com įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti
prekių pristatymo klausimus.

8.2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims
prekes.

8.3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės
pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti
drabuziaivaikams.com pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.4. Prekės, užsakytos drabuziaivaikams.com internetinėje parduotuvėje, pristatomos per AB „Lietuvos
paštas“ registruotąja-pirmenybine siunta.

8.5. Klientas privalo prekes atsiimti pats artimiausiame (pagal prystatymo adresą priklausančiame) AB
„Lietuvos paštas“ filiale. To nepadarius prekės grąžinamos drabuziaivaikams.com, o Klientas neturi teisės
reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, drabuziaivaikams.com visais atvejais atleidžiamas nuo
atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba
pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

8.6. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės pirkėjui yra perduotos.

8.7. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas siuntos privalo
nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų,
laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo -
pardavimo sutarties sąlygas.

8.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu
prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo
priklausančių aplinkybių.

8.9. Prekių pristatymo kaina Lietuvoje  - 2 eurai.

8.10. Klientas privalo nedelsiant informuoti drabuziaivaikams.com elektroniniu paštu:

a) jeigu gavus patvirtinima iš drabuziaivaikams.com, kad prekės išsiūstos, per 3 darbo dienas siunta nėra
pristatoma;

b) visais atvejais nedelsiant informuoti drabuziaivaikams.com, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje;
taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis,
nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.

9. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

9.1 Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos,
spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.

9.2 Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama
skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši
Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva,
modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu. Šiuo atveju prekės grąžinimo išlaidas apmoka Klientas.

9.3 Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius
reikalavimus:

a) nebuvo naudojamos;

b) nebuvo sugadintos;

c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;

d) neprarado prekinės išvaizdos.

Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu.
Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.

9.4 Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2001.07.07, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2105) nustato
prekes, kurių atžvilgiu Klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti teisės:

a) kūdikių drabužėliai;

b) siūti vyriški, berniukų, moteriški ar mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos, apatinis
trikotažas ir panašūs dirbiniai;

c) pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai.

9.5 Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui išsiuntus mums el. paštu pranešimą, kuriame turi
būti nurodoma, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis, bei sulaukę
drabuziaivaikams.com patvirtinimo apie prekės keitimo ar grąžinimo galimybę.

9.6 Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo
sumokėti drabuziaivaikams.lt tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą
drabuziaivaikams.lt banko sąskaitą.

9.7 Tais atvejais, kai drabuziaivaikams.com neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta
suma, neskaitant kainos už pristatymą.

9.8 Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p.
numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių gražinimo.
Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.

10. ATSAKOMYBĖ

10.1. Pirkėjas visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktą duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas
nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektroninėje parduotuve.

10.3. Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų pardavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys
naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalis atliktus veiksmus.

10.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į
šiuos tinklapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

10.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog
Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis
Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

11. APSIKEITIMO INFORMACIJA

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje "
Kontaktai" nurodytu adresu.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1.Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisės aktai.

12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti,
nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.